۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
نظام پیشنهادات
وزارت نیرو

شرکت آب وفاضلاب استان البرز

آیین نامه اجرایی نظام پیشنهادات


1- مقدمه
2- تعریف
3- اهداف
4- محدوده کاربرد
5- تعاریف واژه ها
6- ارکان تشکیلاتی نظام
7- وظایف ارکان تشکیلاتی نظام
8- کلیات گردش کار
9- نحوه اعطا امتیاز به فرد پاداش دهنده
10- موضوع پیشنهادات دریافتی
11- پیشنهاد امتیاز آور
12- پیشنهاداتی که جایزه به آنها تعلق می گیرد
13- زمان ومیزان پرداخت جوایز
14- فرم ارائه پیشنهاد1- مقدمه
نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها یکی از ابزارهای موثر ونیرومند درجهت اجرای اهداف و استراتژی های سازمان برمبنای بهبود ارتباطات میان مدیریت ، کارکنان ، مردم وارباب رجوع است . درچارچوب این نظام که خود مرحله اول ازاستقرار نظام مشارکتی است ،کوشش می شودتا ازطریق توسعه ویژگیهای فردی وسازمانی کارکنان وایجاد محیط هم افزایی درسازمان ، ارتباط بین فردی ونیز میان گروهی به گونه ای تنظیم گردد. که دستیابی به اهداف سازمان درچارچوب هزینه وکیفیت بهینه محقق گردد.
برای ایجاد چنین محیطی یادگیری ورشد مستمروحضورفعال ومشارکت یکایک کارکنان ضروری واجتناب ناپذیراست . انتظار این است که کارکنانی که سالها دراین عرصه تلاشهای ارزنده ای داشته اند به حضوردائم وفعال خود وبا ارائه نظرات وپیشنهادهای سازنده ، مسائل ومشکلات سازمان را مورد توجه قرارداده و راه حل های سازنده وموثرارائه نمایند.

2-تعریف :
نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها که به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های بهبود مستمر و نظام کیفیت جامع شناخته می شود ، یک نظام مدیریتی است که به منظور ایجاد وتقویت روحیه مشارکت فردی وگروهی دربین کارکنان ودرراستای بهبود فرآیند ها وافزایش بهره وری درشرکت استقرارمی یابد.

3- اهداف
هدف ازاجرای این روش ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کارکنان درجهت بهبود گردش کار، ارزیابی بهره وری ، تقلیل هزینه های تولید وتوزیع ، بهبود شرایط ایمنی ، کاهش عملیات اداری وبهبود سیستم ها وروش و... می باشد .

4- محدوده کاربرد:
محدوده کاربرد این نظام مناطق تحت پوشش شرکت آب وفاضلاب استان البرز را دربرمی گیرد

5- تعریف واژه ها :
پیشنهاد : عبارتست ازارائه هرگونه ایده وراهکار که باعث حل مشکل وبهبود خدمات وفعالیت های سازمانی می گردد.
5-1 پیشنهاد دهنده :
کلیه کارکنان شرکت بصورت فردی یا گروهی می توانند پیشنهاد دهند ه باشند .

6- ارکان تشکیلاتی نظام:
مطابق آیین نامه وبا توجه به ساختار سازمانی ارکان نظام شامل قسمتهای زیرمی باشد .
6- 1دبیرخانه نظام پیشنهادات :
6-1-1کمیته پیشنهادات شرکت که مشتمل برسه بخش 1- دبیرخانه 2- ستاد اجرایی( کمیته نظام پیشنهادات ) 2 – ارزیابان فنی و تخصصی نظام می باشد .

7- وظایف ارکان تشکیلاتی نظام :
7-1 وظایف دبیرخانه نظام
دبیرخانه نظام واحد تحقیقات وپژوهش شرکت می باشد که مسئولیتهای زیررابرعهده دارد.
7-1-1 دریافت وثبت پیشنهادهای ارائه شده به ستاد اجرایی ( کمیته پیشنهادات)
7-1-2 بررسی وتکمیل گزارشات ارزیابی شده وطرح آن درستاد اجرایی
7-1-3 ارجاع پیشنهاد مصوب کمیته پس از تایید مدیرعامل به واحدهای مربوط وپیگیری برنامه اجرایی آن
7-1-4 انجام امورمربوط به کنترل برنامه ، هماهنگی ، پیگیری ونظارت براجرای طرحهای تصویبی دردوره های زمانی مشخص وارائه گزارش به ستاد اجرایی
7-1-5 مستند سازی وگزارش دهی عملکرد ونتایج نظام پیشنهادات
7-1-6 ابلاغ وپیگیری پرداخت پاداش ها وحق الزحمه ها
7-1-7 اجرای فعالیتهای فرهنگی ، سمینارها ، بازدیدها ، تبلیغات ونصب شعارهای مربوط
7-1-8 تهیه وتنظیم فرمها، دفاترومنابع آماری واطلاعاتی
7-2 وظایف ستاد اجرایی ( کمیته نظام پیشنهادات )
7-2-1 سیاستگزاری نظام پیشنهادات
7-2-2 اصلاح آئین نامه ها ودستورالعمل های لازم برای بهبود نظام پیشنهادت
7-2-3 رسیدگی (درخواست اصلاح، تصویب، ارجاع جهت کارشناسی ورد ) به طرحها پیشنهادی ارزیابی شده
7-2-5 ارزیابی سالیانه برای انتخاب بهترین طرحها
7-2-7 تشکیل یا تایید کمیته های تخصصی و گروههای کارشناسی بنا به ضرورت وتعیین حدود وظایف واختیارات هریک ونظارت برعملکرد آنها
7-2-8 تعیین جوایز ویژه هرسال
7-2-9 تصویب پاداش پیشنهاد دهندگان
7-2-10 ارائه دلایل منطقی برای کسانیکه پیشنهاد آنها مردود شده است
7-2-11 پیشنهاد به مدیر جهت صدور دستوراجرایی طرحهای پذیرفته شده به واحدهای ذیربط
7-3 وظایف ارزیابان فنی وتخصصی نظام :
7-3-1 بررسی قابلیت اجرایی پیشنهاد با امکانات موجود درشرکت
7-3-2 بررسی پیشنهادات ارائه شده از لحاظ اثر پیشنهاد دروضعیت موجود شرکت از نظرکمیت وکیفیت خدمات واحد
7-3-3 بررسی سرمایه گذاری وهزینه اجرای پیشنهاد
7-3-4 تجزیه وتحلیل فنی واجرایی
7-3-5 تهیه گزارش ارزیابی به دبیرنظام برای اتخاذ تصمیم
7-3-6 بررسی وارزیابی پیشنهادها برحسب مورد درفاصله های 6 ماهه ویکساله و گزارش نتایج واقعی حاصل ازآن به ستاد اجرایی به استناد به مدرک ارائه شده ومقایسه با ارزیابی اولیه
7-3-7 استفاده ازکلیه امکانات ، کارشناسان وانجام آزمون های لازم ازطریق مدیریت مربوط

8- کلیات گردش کار :
نظام پیشنهادات مشتمل بر پنج فرآیند اصلی به شرح زیر می باشد:
8-1 دریافت پیشنهاد
8-2 ثبت وارجاع پیشنهاد به کمیته پیشنهادات
8-3 بررسی واعلام نظر تخصصی درخصوص پیشنهاد
8-4 تصویب پیشنهاد ومحاسبه امتیاز وپاداش پیشنهاد
8-5 ابلاغ ، اجرا پیشنهاد وارزیابی نتایج

راهنمای تکمیل فرم پیشنهادات :
فردپیشنهاد دهنده می بایستی با تکمیل فرم پیشنهادات به صورت مکتوب طرح خودرا ارائه نماید وکلیه قسمتهای فرم مذکوررا مشتمل برموارد زیر تکمیل نماید .
خلاصه روش فعلی : منظورنحوه عمل ومشخصات کاردرشرایط موجود می باشد .

خلاصه روش پیشنهاد : دراین قسمت می بایستی پیشنهاد بصورت واضح با ذکر قسمت وجزئیات وتغییرات ایجاد شده نوشته شود درصورت نیاز به نقشه واطلاعات فنی لازم ، تهیه وبا ذکر شماره به فرم تکمیل شده ضمیمه گردد.
پیشنهاد دهنده منافع حاصل از پیشنهاد خودرا بصورت مختصر شرح دهد و اثرات پیشنهاد را علامت بزنید .
پیشنهاد دهنده می بایست مشخصات خودرا بصورت کامل درقسمت مربوطه درج نماید.

9- نحوه اعطاء امتیاز به فرد پاداش دهنده :
9-1 نحوه اعلام تصویب پیشنهاد توسط کمیته پیشنهادات
9-2 تشکر کتبی از پیشنهاد دهنده توسط کمیته پیشنهادات
9-3 معرفی وتقدیردرمراسم عمومی ودرج شرح پیشنهاددرتابلواعلانات
9-4 اهداء پاداش بعداز تعیین توسط ستاد اجرایی وتایید مدیریت عامل

10- موضوع پیشنهادات دریافتی :
پیشنهادات متعارفی که انتظار دریافت آنها درسطح شرکت می رود درگروههای زیر طبقه بندی می گردد:
10-1 پیشنهادات مربوط به برنامه ریزی کلان ، خرد ، کوتاه مدت ودراز مدت
10-2 پیشنهاد مربوط به بهبود نظام اطلاعات ومدیریت وآمارشرکت
10-3 پیشنهادات مربوط به بهینه نمودن ساختارتشکیلاتی وترکیب نیروی انسانی
10-4 پیشنهاد مربوط به بهبود روشهاوحذف مراحل غیرضروری فعالیتهاجهت تسریع درجریان اموروصرفه جویی دروقت وهزینه
10-5 پیشنهادات مربوط به کیفیت آب وکاهش تلفات درشبکه توزیع
10-6 پیشنهادات مربوط به بهره برداری بهینه ازتاسیسات شرکت
10-7 پیشنهادات مربوط به ایجاد تحول درنظامهای بازرگانی داخلی وخارجی ومدیریت کالاو خدمات مورد نیاز شرکت
10-8 پیشنهادات مربوط به کاهش مصرف انرژی
10-9 پیشنهادات مربوط به اصلاح ساختار مالی شرکت
10-10 پیشنهادات مربوط به اصلاح نظام حقوق ودستمزد
10-11 پیشنهادات مربوط به بهینه نمودن دریافت مطالبات شرکت از مصرف کنندگان
10-12 پیشنهادات مربوط به بهبود خدمات مشترکین وایجاد زمینه های جلب رضایت هرچه بیشترمشترکین

11- پیشنهادهای امتیاز آور:
11-1 کامل بودن پیشنهاد
11-2 درارتباط با وظایف شغلی جهت بهبود بیشتر
11-3 بهبود کیفیت
11-4 افزایش ایمنی
11-5 کاهش ضایعات
11-6 خلاقیت ونوآوری
11-7 افزایش بهره وری
11-8 صرفه جویی ارزی وریالی
11-9 افزایش رضایت مشتریان

12 – به چه نوع پیشنهادی جایزه تعلق نمی گیرد:
12-1 پیشنهاداتی که درمورد موضوعات ازقبل پیش بینی شده شرکت باشد
12-2 پیشنهادهای تکراری که قبلا توسط دیگران ارائه شده باشد.
12-3 پیشنهاداتی که دقیقا وظیفه فرد محسوب شده و برای ارائه همان اموربه خدمت گرفته شده است .
12-4 شکایات
12-5 پیشنهاداتی که خارج ازماموریت وفلسفه سازمان باشد .
12-6 درخواست های شخصی
12-7 پیشنهادات مبهم
12-8 پیشنهاداتی که صرفا جنبه انتقاد داشته باشد وراه حل ارائه نگردیده باشد .
12-9 پیشنهادهای هزینه ( درحد زیاد)
12-10 پیشنهاداتی که برای تعمیرات معمولی ، ماشین آلات ، تعویض لامپهای روشنایی تعمیرلوله های آب وبخار، تعمیرات دروپنجره داده می شودالبته اگر این گونه پیشنهادات برای انجام کارهای مورد نظریا جلوگیری ازتکرار خرابیها ارائه گرددکه قبلا معمول نبوده ومورد استفاده قرارنگرفته اعتبار بررسی خواهند یافت .
12-11 پیشنهاداتی که حاصل اجرای آن فقط رفاه کارکنان باشد اگر مورد تصویب قرار گیرد اجرایی خواهد شد ولی پاداش به پیشنهاد دهنده تعلق نمی گیرد .
12-12 درکلیه موارد بالا به خاطر همکاری با مدیریت ازپیشنهاد دهنده تقدیر و تشکر خواهد شد .

13- میزان پرداخت پاداش:
جوایز به پیشنهاداتی تعلق می گیرد که مورد ارزیابی قرارگرفته وتصویب شود وبه مرحله اجرا درآیند میزان جایزه براساس ماده 13 آئین نامه انضباط کارشرکت آب وفاضلاب استان البرزکه به تایید اداره کارواموراجتماعی رسیده است به شرح ذیل تعیین می گردد.
1 -13 معیارهای افزایش رضایت مخاطبین ، کارکنان وارباب رجوع صفر تا 20 میزان پاداش براساس نتایج نظرسنجی میدانی توسط روابط عمومی وتایید واحد مربوطه بانظرکمیته نظام پیشنهادات تعیین می گردد.
13-2 بهبود نظام ارتباط داخلی وکاهش فرایند ارائه خدمت صفرتا 20 امتیاز
میزان پاداش براساس گزارش توجیهی واحد مربوطه با نظر کمیته نظام پیشنهادات تعیین می گردد.
13-3 بهبود ایمنی وشرایط محیط کار صفر تا 20 امتیاز
میزان پاداش این بند براساس تایید کمیته ایمنی وبهداشت کارو بانظر کمیته نظام پیشنهادات تعیین می گردد.
13-4 کاهش هزینه های شرکت


13-5 نوآوری وخلاقیت درابزارهای مورد استفاده 20
تبصره 1: درصورتیکه هریک ازپیشنهادات درسطح شرکتهای آبفای کشورمورد عمل قرارگیرد 100 امتیاز ، سفرمکه مکرمه یا بازدید ازنمایشگاههای خارجی .
تبصره 2: درصورتیکه پیشنهادی بطور عموم درتمام دستگاههای کشور قابل اجرا گردد 200 امتیاز سفرمعنوی حج + بازدید ازنمایشگاه.

میزان پاداش نظام پیشنهادات
براساس ماده 13آئین نامه انضباطی شرکت14 – فرم پیشنهادات
اینجانب / اینجانبان ، با توجه به ضوابط وشرایط شرکت ، تقاضای رسیدگی به پیشنهاد را داشته وبه این وسیله کلیه حقوق ناشی از آنرا به شرکت واگذارمی نمایم / می نماییم .
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/26
تعداد بازدید:
11903
Powered by DorsaPortal