۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
شرح وظایف
شرح وظایف دفتر آمار و فن آوری اطلاعات
 
 
 1. دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و هماهنگ کردن برنامه های دفتر با خط مشی و سیاستها
 2. حصول اطمینان از آمادگی امکانات در واحدهای تحت نظارت شامل نیروی انسانی ، ملزومات و سایر موارد مورد لزوم
 3. ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها
 4. استقرار شبکه رایانه ای و تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان
 5. بررسی و تائید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات
 6. پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد
 7. حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری
 8. نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات
 9. نظارت بر طراحی گردش اطلاعات در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
 10. نظارت بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت از طریق نصب نرم افزارهای مرتبط بهم و تهیه گزارشات مورد نیاز و ایجاد سیستم ذخیره سازی و حفظ اطلاعات
 11. ایجاد و نگهداری بانک اطلاعات مدیران و ارائه مشاوره به مدیران
 12. نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری
 13. برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط
 14. نظارت بر آشنا سازی و راهنمائی کاربران ( در استفاده از تجهیزات نرم و سخت افزاری )
 15. نظارت بر تهیه و ارائه گزارشات تلفیقی از نتایج فعالیتهای شرکت و ارائه آن به مرجع ذیربط
 16. طراحی شبکه رایانه طبق مشخصات فنی مورد نیاز
 17. طراحی و پیکربندی سخت افزاری از طریق نصب، راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و عیب یابی  سخت افزارها و دستگاههای جانبی
 18. پیش بینی و برآورد قیمت سخت افزار پروژه های رایانه ای و یا مراکز کنترل و تهیه کلیه تجهیزات سخت افزاری
 19. نصب مرکز کنترل شبکه رایانه ای بر اساس برنامه و نیاز شرکت
 20. نصب لوازم و قطعات جانبی جهت افزایش کارآئی دستگاهها و تعویض قطعات مورد نیاز
 21. تهیه برنامه زمانبندی اجرای پروژه های رایانه ای شرکت
 22. شناسائی سیستمهای معیوب شبکه ای و تعمیر و تعویض قطعات معیوب رایانه و تهیه مشخصات کلیه دستگاهها و تشخیص و تعیین نیازهای موجود سیستمهای کامپیوتری
 23. بررسی  و شناسائی و تأمین تجهیزات سخت افزاری و پشتیبانی سخت افزاری و حفظ و نگهداری کامپیوتر و دستگاههای جانبی
 24. بازدیدهای دوره ای از مجموعه سخت افزارهای مورد عمل و انجام اقدامات پیشگیرانه
 25. انجام اقدامات لازم جهت بالابردن ظرفیت های سخت افزاری و برآورد و تهیه و تنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیاز و انطباق خریدهای انجام شده با مشخصات و استانداردهای فنی  
 26. تهیه دستور العمل های بهره برداری و نگهداری دستگاهها و ارائه راهکار و پیشنهاد در زمینه بهینه سازی وضعیت موجود سخت افزاری
 27. تامین خطوط ارتباطی مخابرات داده ها
 28. نگهداری و نظارت بر کارکرد مناسب خطوط مخابرات داده ها
 29. در اختیار قراردادن امکانات شبکه جهت مدیران و کارشناسان و استفاده کنندگان مختلف ستادی
 30. رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران شرکت و انطباق آن با پیشرفت کار در زمینه سخت افزار براساس قراداد
 31.  
 32. جمع آوری اطلاعات از سیستم های موجود و تجزیه و تحلیل آنها و مشخص نمودن اهداف سیستم ها و طرح ریزی سیستم مناسب و تعیین مسیر منطقی هر یک از برنامه ها
 33. تهیه و تنظیم پیش نویس متون فنی مربوط به فرابری داده ها و دریافت مشخصات کلی برنامه ها و تعیین جزئیات (شامل بررسی ورودیها، طراحی رکوردها و فیلدها ، جداول خروجی و فایلهای اطلاعاتی و ... ) و بر اساس آن انتخاب بسته های نرم افزاری مورد نیاز سازمان  
 34. همـکاری بـا طـراحان و بـرنامه نویسان به منظور تـهیه و پیاده سازی برنامه های کاربردی مورد نیاز و ارتباط با مراکز نرم افزاری جهت پشتیبانی سیستمها
 35. تهیه برنامه و برآورد هزینه ها و منابع مورد نیاز طرحهای ذیربط و حصول اطمینان از صحت عملکرد و ارتباط منطقی برنامه ها با یکدیگر
 36. تهیه و ایجاد سیستمهای نرم افزاری جدید یا بهبود دستگاههای موجود
 37. تعیین روشهای حفاظت و کنترل سیستمهای رایانه های (مشترک) و همکاری در رفع اشکالات احتمالی و پشتیبانی و نگهداری از سیستمهای موجود
 38. تهیه برنامه زمانی اجرای پروژه های سیستم، تعیین نیازمندیهای پرسنلی و نیازهای آموزشی برای پروژه های سیستم
 39. آزمایش سیستم بوسیله داده های آزمایشی بمنظور حصول اطمینان از انطباق عملکرد ، نتایج با خواسته ها و رفع اشکالات احتمالی
 40. انباشت و تنظیم برنامه ها در حافظه دستگاهها با حافظه کمکی برای استفاده های بعدی
 41. رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آیند
 42. ایجاد و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی و آزمایش صحت عملکرد و تهیه گزارشات لازم
 43. حفاظت از داده ها و سیستم های اطلاعاتی و تعیین فرمهای ورودی و خروجی و عملکردهای سیستم و توسعه روشهای کنترل و حفاظت بانکهای اطلاعاتی بر اساس دستور العمل تهیه شده
 44. نگهداری و پشتیبانی و حفاظت فایل ها و سیستم ها و حصول اطمینان از عدم آسیب بانک های اطلاعاتی از طریق نصب و راه اندازی سیستمهای حفاظتی جهت جلوگیری از ورود ویروس به سیستم شبکه ای
 45. آشنا ساختن ، آموزش و راهنمائی کارشناسان و استفاده کنندگان مختلف برای استفاده موثر از بانک های اطلاعاتی ، نرم افزارهای مورد استفاده و امکانات شبکه کامپیوتری
 46.  اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) به همراه عهده داری مسئولیت ورود اطلاعات مربوط به گزارشات سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
 47. مطالعه و بررسی و شناسائی نرم افزارهای مورد نیاز شرکت و تداوم در بهبود نرم افزاری
 48. شرکت در سمینارها و کلاس های آموزشی و کاربردی جهت تقویت و ارتقاء دانش فنی مرتبط با فعالیت های مربوط
 49.  
 50. مطالعه در مورد نحوه جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و تهیه و پیشنهاد فرمهای لازم
 51. همکاری در تهیه و طراحی فرمهای مورد نیاز ورود و دریافت اطلاعات با واحدهای سازمانی
 52. طراحی گردش اطلاعاتی در سازمان و تدوین فرمهای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز
 53. راهنمایی واحدهای مختلف سازمان در نحوه تکمیل فرمهای آماری و گزارشات و تقسیم کار بین گروههای مختلف جمع آوری اطلاعات
 54. بررسی نحوه جمع آوری اطلاعات و پیگیری در جمع آوری اطلاعات و آمار ،تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات جمع آوری شده به منظور مشخص نمودن روند پیشرفت فعالیتهای مختلف سازمان و نشان دادن نقاط ضعف آنها
 55. ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در چارچوب اطلاعات مورد نیاز
 56. طبقه بندی آمار و اطلاعات و خروجیها
 57. جمع آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت و کنترل اطلاعات جمع آوری شده بر اساس خروجی سیستم و نظارت بر ارسال بموقع اطلاعات
 58. انجام محاسبات آماری و ریاضی مورد لزوم و ارائه گزارشات ادواری و آمار توجیهی در خصوص طرحها و بررسی اولویت اجرای آنها از دیدگاه اقتصادی
 59. تهیه گزارشات مورد نیاز با اجرای سیستم اطلاعات مدیریت و پردازش اطلاعات و آمار جهت دسترسی کاربران
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/06
تعداد بازدید:
6912
Powered by DorsaPortal