۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
A+
A-
تماس با معاونان و مدیران
1. پاسخگوی کلیه سئوالات شرکت است.
  نام و نام خانوادگی: ذوالفقار مهدیزاده
  سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
  تلفن: 32117000 داخلی 197
  شماره فکس: 32241167
  mahdizadeh@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک

 2.پاسخگوی مسایل مالی و پشتیبانی است بخش حسابداری جاری و چک و امور اداری و انبارها

  نام و نام خانوادگی: باقر بهرامی علی آبادی 
  سمت: معاون مالی و پشتیبانی
  تلفن: 32117000 داخلی 250
  شماره فکس: 32206222
  b.bahramei@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک3.پاسخگوی مسایل منابع انسانی و آموزش، پژوهش و انفورماتیک، بودجه و بررسی های اقتصادی، کنترل طرحهای عمرانی، بهبود بهره وری و تحقیقات
  نام و نام خانوادگی: ابولفضل حنیفه لو
  سمت: معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
  تلفن: 32117358
  شماره فکس: 32117237
  hanifelo@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک4.پاسخگوی مسایل خدمات مشترکین - قبوض، نصب و نظارت بر انشعابها و تعویض کنتور، وصول درآمد و مطالبات، اجرای تعرفه ها
  نام و نام خانوادگی: مرتضی یاوری
 
و درآمد
 سمت: معاون مشترکین
  تلفن: 32117327
  شماره فکس: 32117221
  yavary@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک5.پاسخگوی مسایل خدمات مهندسی، طرحهای تامین آب، طرحهای انتقال و توزیع آب، طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب، تجهیزمنابع مالی و توسعه مشارکت ها.
  نام و نام خانوادگی: ابولقاسم رمضانی
  سمت: معاون مهندسی و توسعه
  تلفن: 34433610 داخلی 4
  شماره فکس: 34433610 
  ramezani@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک6.پاسخگوی مسایل آب به حساب نیامده، بهره برداری از شبکه چاهها، مخازن، تصفیه خانه ها
  نام و نام خانوادگی: عبدالرضا خلیلی
  سمت: معاون بهره برداری
  تلفن: 32540786
  شماره فکس: 32515103
  khaleilei@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک7.پاسخگوی مسایل تخصیص بوجه و اعتبارات و کنترل طرحها و مدیریت پروژه.
نام و نام خانوادگی: علیرضا مناسکی                                                                                                                 
سمت: معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری                                                                                                                                     
 تلفن: 34093018
شماره فکس: 34093018
manasekei@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک


8.پاسخگوی مسایل و مشکلات مردمی، ارتباط با خبرنگاران، رسانه ها، صداوسیما، اقدامات پژوهشی و نظرسنجی، آگهی ها، اخبار و...
  نام و نام خانوادگی: علیرضا لرستانی
  سمت: مدیرروابط عمومی و آموزش همگانی
  تلفن: 32211735
  شماره فکس: 32249251
  lorestani@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک9.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نان خانوادگی: افشین میر
  سمت: مدیر آبفای کرج
  تلفن: 32508075
  شماره فکس: 32500626
  meir@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک10.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: سیامک مهرورزین
  سمت: مدیر آبفای رجایی شهر
  تلفن: 34422426
  شماره فکس: 34422426
  mehrvarzin@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک11.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: کاوس اکبری
  سمت: مدیر آبفای مهرشهر
  تلفن: 33536003
  شماره فکس: 33408106
  akbary@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک12.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: نیک فکر
  سمت: مدیر آبفای فردیس
  تلفن: 2-36606461
  شماره فکس: 2-36606461
  nikfekr@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک13.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علیرضا آشوری
  سمت: مدیر آبفای هشتگرد جدید
  تلفن: 44221272-44263522
  شماره فکس: -
  ashori@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک14.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: مهدی امیری
  سمت: مدیر آبفای هشتگرد
  تلفن: 44225015- 44225016
  شماره فکس: 44225015- 44225016
 ameri@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک15.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: کاوس اکبری
  سمت: مدیر آبفای اشتهارد
  تلفن: 37725641
  شماره فکس: -
  akbari@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک16.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: سیدمحمد حسین جزایری
  سمت: مدیر آبفای چهارباغ
  تلفن: 44562421
  شماره فکس: -
  jazayeri@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک17.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: حمید رضا سامانی
  سمت: مدیر آبفای نظرآباد
  تلفن: 45325553- 45325554
  شماره فکس: -
  samani@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک18.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: علی یگانه مظهر
  سمت: مدیر آبفای طالقان
  تلفن: 44723150
  شماره فکس: -
  yegane@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک19.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: مهدی فتحعلی
  سمت: مدیر آبفای کمالشهر
  تلفن: 34713081
  شماره فکس: 34713081
  fathali@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک20.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: عباس نظری
  سمت: مدیر آبفای کوهسار
  تلفن: 44327111
  شماره فکس: -
  nazari@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک21.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: مجید جواهری
  سمت: مدیر آبفای گرمدره
  تلفن: 36108360
  شماره فکس: -
  javaheri@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک22.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: رضا غفاری
  سمت: مدیر آبفای ماهدشت
  تلفن: 37303616- 37303617
  شماره فکس: 37303616- 37303617
 ghafari@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک23.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: شاهین شاپوری
  سمت: مدیر آبفای محمدشهرو مشکین دشت
  تلفن: 36213535
  شماره فکس: 36213535
 shapouri@abfa-alborz.ir :  پست الکترونیک24.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
  نام و نام خانوادگی: اصغر جعفری نسب
  سمت: مدیر آبفای آسارا
  تلفن: 35270267
  شماره فکس: -
  jafarinasab@abfa-alborz.ir:  پست الکترونیک
 

 
25.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی: مهدی امیری
سمت: مدیر آبفای شهرستان ساوجبلاغ
تلفن: 44225015- 44225016
شماره فکس: 44225015- 44225016
amiri@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


 
26.پاسخگوی کلیه موارد در منطقه ی زیر پوشش
نام و نام خانوادگی: سعید طبیبی
سمت: مدیر دفتر بهره برداری از فاضلاب شهری
تلفن: 32124132
شماره فکس: 32124133
tabibi@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
27.پاسخگوی کلیه شکایات از برخورد کارکنان آبفا، اعلام انشعاب غیرمجاز، اعلام تخلفات
نام و نام خانوادگی: محمدجعفر قلی زاده
سمت: مدیردفتر حراست و امور محرمانه
تلفن: 32244795
شماره فکس: 32210508
gholizadeh@abfa-alborz.ir : پست الکترونیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/24
تعداد بازدید:
8973
Powered by DorsaPortal