۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
A+
A-
شرح وظایف
شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
 
عناوین وظائف و مسئولیتها :
 1. انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها وسیاستها، تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت
 2. بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها جهت ارتقاء بهره وری
 3. تدوین شاخصها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری و نظارت بر برنامه های اجرا شده و تعیین انحراف معیار
 4. انجام فعالیتهای مربوط به جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و به روزآوری آمار و اطلاعات، تعیین وارزیابی سیستمهای موجود، طراحی و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز
 5. ایجاد و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی
 6. تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن
 7. انجام فعالیتهای مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت
 8. برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری
 9. نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان و واحدهای حوزه معاونت
 10. پیگیری و تحلیل امور مربوط به بازنشستگان و موظفین شرکتها
 11. پیگیری و تحلیل امور مربوط به پوشش خدمات درمانی
 12. پیگیری و تحلیل امور مربوط به تحول و ارتقاء سلامت اداری
 13. همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیتها
 14. انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارآئی فعالیتها وبرنامه­های شرکت
 15. برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه شرکت
 16. تهیه وتدوین مشخصات ونتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم بمنظورجذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات
 17. انجام فعالیتهای مربوط به انجام وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیته تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
 18. برنامه­ریزی لازم به منظور انجام فعالیتهای حوزه و ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت
 19. تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت و تعیین اولویت طرح ها و برنامه ها و ارائه به مدیریت عامل
 20. تدوین روشها وسیاستها، تعیین وارزیابی سیستمهای موجود وطراحی سیستمهای جدید در راستای تحقق اهداف شرکت
 21. جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و به روزآوری آمار و اطلاعات در چارچوب وظایف و مسئولیتهای شرکت
 22. بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها
 23. تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن
 24. برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری
 25. انجام امور مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و نظام پرداخت و نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان و واحدهای حوزه معاونت
 26. بررسی ظرفیتهای مالی، امکانات اجرائی وپرسنلی به منظور انجام اولویت بندی های لازم در تدوین برنامه های شرکت
 27. نظارت بر برنامه های اجرا شده و تدوین شاخصها و معیارهای ارزیابی برنامه ها و عملیات اجرائی و تعیین انحراف معیار در جهت تحلیل نقاط قوت و ضعف روشهای اجرائی و در نهایت پیشنهاد اصلاح عملیات اجرائی
 28. انجام فعالیتهای مربوط به بررسی سیستمها و روشهای اجرائی و عملیاتی پیشرفته و متحد الشکل
 29. ایجاد و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی
 30. همکاری در بررسی راهکارهای عملی برون سپاری فعالیتها
 31. برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه ، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری
 32. تدوین روشها و سیاستهای مالی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد مطلوب به منظور افزایش کارآئی فعالیتها وبرنامه­های شرکت
 33. تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه شرکت
  1. تهیه و تدوین مشخصات و نتایج تحقیقات کاربردی و ایجاد زمینه لازم بمنظورجذب متخصصان و کارشناسان ذیربط در انجام تحقیقات
تاریخ به روز رسانی:
1401/12/15
تعداد بازدید:
7390
Powered by DorsaPortal